Hygiéna a bezpečnosť v telesnej výchove a športe

1.  Hygiena a  zdravie človeka

 

 

     Podľa Wikipédie  Hygiena (gr. hygies = zdravý, Hygiea je v gréckej mytológii bohyňa zdravia) je vedný odbor študujúci zdravý spôsob života z hľadiska jedinca aj spoločnosti. Vytvára pravidlá takéhoto spôsobu života a skúma ich dodržiavanie.

     Hlavnou úlohou hygieny je zabrániť, aby negatívne faktory vonkajšieho prostredia prekročili rámec adaptability ľudského organizmu. Negatívne faktory zväčša vyplývajú z rozvoja technickej civilizácie (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, chemické látky, znečistenie životného prostredia, zhoršenie kvality výživy .

     Hlavná náplň hygieny je napríklad udržanie stanovenej kvality životného a pracovného prostredia, štúdium vplyvu výživy, vytváranie noriem pre životné a pracovné prostredie a pod.

     Zdravie môžeme charakterizovať ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby. Je výsledkom vzťahov medziľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života. Zdravie teda predstavuje harmonicky vyvážený telesný a duševný stav človeka sprevádzaný pocitom spokojnosti, v ktorom je človek subjektívne bez problémov a objektívne bez lekárskeho nálezu. Zdravý organizmus reaguje bez obmedzenia výkonnosti i objektívnych kvalít zdravotného stavu na komplexné podnety a vplyvy rozmanitých činiteľov prostredia. 

     Životný štýl  je možné charakterizovať ako vedomé stvárnenie rôznych foriem a stránok života a životného prostredia v harmonicky, esteticky a eticky pôsobiaci celok. Predstavuje určitú relatívne stabilnú podobu materiálnej a duševnej činnosti a prostredia, ktorú človek vytvára a pretvára. V užšom obsahovom chápaní je saturovaný podobou výživových návykov, spôsobom zvládania náročných životných situácii, vzťahom k životnému a pracovnému prostrediu, obsahovým zameraním voľnočasových aktivít s vyústením do pocitovej a reálnej pohody a zdravia. 

Ľudské zdravie, zdravý životný štýl, kvalita života sú pojmy, ktorých vývoj a stav je trvalo spojený so zodpovednosťou k ich vytváraniu a ochrane. 

 Hygiena práce je stav zachovania zdravia a odstránenia všetkých možnosti jeho poškodenia pri plnení pracovných úloh a podpory všetkých užitočných vplyvov na zdravie . Je to prevencia proti vzniku chorôb z povolania.

Ochrana zdravia pri práci. Kým bezpečnosť práce predstavuje súbor preventívnych opatrení na predchádzanie pracovným úrazom, ochrana zdravia pri práci je súbor preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení  zdravia z práce a v mnohom prekrýva sa z hygienou práce.

Bezpečnosť a hygiena práce (ochrana zdravia pri práci) bolo by vhodné chápať komplexne, ako dve stránky toho istého problému. Vychádzajme z toho, že poškodením zdravia je každý pracovný úraz, choroba z povolania i otrava. Je to poškodenie zdravia, strata práceschopnosti. Teda ak bezpečnosti pri práci necháme pôvodný význam, hygiene práce (ochrane zdravia pri práci) možno prisúdiť strategickú cieľovú funkciu. Ňou je súbor opatrení, legislatívnych, sociálnych, výchovno-vzdelávacích, organizačných, zdravotno-hygienických, alebo technických, ktorých cieľom je ochrana zdravia pri práci.

Hygienické požiadavky pre telesnú výchovu a šport majú svoje špecifiká. Pohybové činnosti sú špecifickou činnosťou a hygienické požiadavky sa týkajú hlavne oblečenie, obutia a očiste po skončení činnosti.

Pri pohybových činnostiach sa vždy prezliekame do cvičebného úboru, hlavne ak po nich nasleduje iná činnosť. Oblečenie by malo byť pohodlné, vzdušné (vhodnejšie sú prírodné materiály). Odporúča sa viacvrstvové oblečenie, ktoré umožňuje lepšie reagovanie na zmeny počasia. Oblečenie pravidelne vymieňame, aby sme vždy cvičili v čistom úbore.

Súčasný trh poskytuje veľa možnosti športového obutia, ale nie všetky sú vhodné. Je vhodné používať obutie vhodné zvlášť do vonkajších a zvlášť do vnútorných telocvičných priestorov. Behy, skoky, cvičenia na niektorých náradiach však vyžadujú pevnú športovú obuv (pevná znamená, že členok je fixovaný a noha v obuvi „nebehá“  -  POZOR! na uvoľnené, nezaviazané šnúrky).

Pri pohybových činnostiach vynakladáme námahu, čoho dôsledkom je potenie. Práve preto by sa po cvičení   mali osprchovať,  po pobyte vonku minimálne umyť ruky,  vyzliecť prepotené oblečenie a pravidelne ho prať.

Pohybové činnosti  a s nimi spojené činnosti sú vhodným prostriedkom na vytváranie správnych hygienických návykov (napr. umývanie rúk) a stereotypov (napr. sprchovanie po pohybovej aktivite).

 

 

Pravidlá bezpečnosti na hodinách telesnej výchovy

 

 

 

 1. Žiaci sú  povinní  dodržiavať  všetky  hygienické,  bezpečnostné  predpisy, o ktorých boli preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine telesnej výchovy;
 2. Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave (podlaha, povrch ihriska a pod.);
 3. Pri športových aktivitách  sú žiaci povinní   používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv; dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou;
 4. Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky, jesť piť, fajčiť, používať alkohol a iné omamné látky.
 5. Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy;
 6. Zakazuje   sa   lezenie   po   basketbalových   konštrukciách,   vešanie   sa na basketbalové koše, sieťky a vešanie na bránky;

7. Žiaci sa na hodine TV správajú disciplinovane, nie sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenia športovísk;

8. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, je povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto ohlási aj svoj návrat.

    9. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TV cvičiť, túto okolnosť     preukážu pred začiatkom vyučovacej hodiny lekárskym potvrdením. Podľa pokynov vyučujúceho musia pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich telesnému stavu.

 

 

2.  Zásady zdravej výživy

 

Strava je základným faktorom podmieňujúcim zdravie. Hlavný problém dnes spočíva v tom, že ľudia sa prejedajú a sú pretučnelí, a to aj preto, že nemajú dostatok pohybu a správnu životosprávu.

Zdravá výživa znamená dostatočný príjem látok potrebných pre organizmus na plnenie dôležitých životných funkcií. Sem patria bielkoviny, sacharidy, vápnik, horčík, vitamíny.

Nezdravé stravovanie vedie k niektorým závažným ochoreniam ako sú ochorenia srdca, rakovina, mŕtvica, diabetes, ateroskleróza a ochorenia pečene. K nezdravej výžive prispieva zvýšený energetický príjem, nadbytočný príjem tukov, cukrov, soli a málo pohybu, nedostatočná konzumácia zeleniny, ovocia, rýb a vlákniny (napr. celozrnné pečivo).

Zásady zdravej výživy:

-          raňajkovať

-          jedlo rozdeliť na 5-6 porcií počas celého dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

-          zvýšiť príjem ovocia a zeleniny (vitamíny, minerálne látky, vláknina)

-          dodržiavať pitný režim

-          zníženie spotreby tukov (tučné mäso, údeniny)

-          zaradiť do stravy vhodné bielkoviny (vajcia, ryby, chudé mäso)

-          energetický príjem potravy nesmie presahovať energetický výdaj

-          človek by mal konzumovať toľko jedla, koľko je schopný vydať energie (športovec môže prijať viac potravy ako napr. úradníčka)

-          každý človek by mal mať dostatok pohybu na čerstvom vzduchu

Pravidlá správneho stravovania

 1. Jedzte rozmanité jedlá, aby ste získali energiu, proteíny, vitamíny, minerály  a vlákninu pre vaše dobré zdravie.
 2. Udržujte rovnováhu medzi množstvom jedla, ktoré skonzumujete a medzi vašou fyzickou aktivitou. Vyhnete sa tak zvyšovaniu hmotnosti, vysokému krvnému tlaku,...
 3. Konzumujte dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a potravín pripravovaných z celozrnných obilnín, ktoré dodávajú potrebné vitamíny, minerály, vlákninu, komplex karbohydrátov a zároveň napomáhajú znižovaniu obsahu tukov v tele, tým pádom chudnete.
 4. Vyberajte potraviny s nízkym obsahom tuku a cholesterolu, aby ste znížili riziko infarktu a vzniku niektorých druhov rakoviny; a pomohli tak k udržaniu zdravej hmotnosti.
 5. Obmedzujte spotrebu cukru, sladkostí a sladených nápojov. Potraviny s vysokým obsahom cukrov obsahujú priveľa kalórií a málo výživy, zapríčiňujú ničenie chrupu.
 6. Konzumujte jedlá s primeraným obsahom soli a sodíka, predídete tak vysokému krvnému tlaku.
 7. Prímajte dostatok tekutín 2-2,5 litre denne.

Potravinová pyramída

 Potravinová pyramída, ktorá zahŕňa pomerné množstvo rôznych potravín pri každodennej konzumácii.

3. Základné druhy masáže

 

Podľa wikipédie  masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

Slovo masáž pochádza z francúzskeho slova massage a to pravdepodobne z arabského masa "dotknúť sa, ohmatať alebo manipulovať" alebo z latinského massa "masa, cesto". Starší význam tohto slova môže byť ešte z hebrejčiny me-sakj "pomazanie olejom". Staroveká gréčtina používala pre masáž slovo anatripsis a latinčina frictio.

Masáž predstavuje pôsobenie na telo a manipuláciu s telom pomocou tlakov - štrukturovaných, neštrukturovaných, stacionárnych alebo pohyblivých - tlak, impulz či vibrácie. Vykonáva sa ručne alebo pomocou mechanických pomôcok. Cieľové tkanivá môžu byť svaly, šľachy, väzy, koža, kĺby alebo iné spojivové tkanivá, ako aj lymfatické uzliny alebo orgány tráviaceho systému. Masáž môže byť aplikovaná rukami, prstami, lakťami, kolenami, predlaktím a chodidlami. Existuje viac ako sto rôznych známych masážnych techník. Najviac uvedených dôvodov pre zavedenie masáže ako liečby boli dopyt klientov a vnímanie klinických účinkov. Masáž môže prebiehať na masážnom stole, v masážnom kresle alebo na podložke na podlahe. Počas masáže môže byť klient úplne alebo čiastočne nahý. Časti tela môžu byť zakryté uterákmi či plachtami.

Klasická masáž

Klasická masáž je najviac používaná pre širokú škálu liečebných účinkov a zároveň pre malú záťaž organizmu. Používa sa pri nej sústava hmatov, kedy nie je dôležité dodržiavať sled hmatov  a masér sa môže viac zamerať na miesta, ktoré potrebujú najviac rozmasírovať. Pri klasickej masáži sa  používajú rôzne masážne emulzie, krémy, oleje atď. Pôsobením na mäkké časti tela masáž prináša hĺbkové uvoľnenie, odstraňuje únavu a preťaženosť, uvoľňuje svalové napätie, pozitívne pôsobí proti stresu. Výsledkom preto nie je len uvoľnenie a oddych, ale tiež posilnenie zdravia, psychická rovnováha a zvýšená odolnosť organizmu.

     Klasická masáž je najúčinnejším prostriedkom pri liečbe a prevencii stuhnutých svalov v dôsledku jednostrannej záťaže určitých partií tela, predovšetkým svalov okolo chrbtice. Najčastejšie príznaky stuhnutých svalov okolo chrbtice bývajú bolesti hlavy, pískanie a šumenie v ušiach, závraty, tŕpnutie a vystreľovanie bolesti do horných a dolných končatín, do hrudníku atď. Najrizikovejšou skupinou bývajú ľudia, ktorí pri svojej práci jednostranne zaťažujú určitú partiu tela, napr.: sedavé zamestnanie za počítačom, vodiči, krajčírky atď. Jednoducho povedané, čím menej prirodzeného pohybu, tím viac problémov s chrbticou. Klasická masáž je vhodná nielen pre ľudí so zdravotnými ťažkosťami, ale tiež pre ľudí, ktorí žiadne problémy zatiaľ nepociťujú. Kvalitnou a pravidelnou masážou môžu niektorým zdravotným problémom predchádzať. Je aj ideálnym doplnením tréningového programu športovcov, ktorým prináša uvoľnenie po fyzickej záťaži a pomáha prekonať poúrazové ťažkosti. Klasická masáž pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po dlhom znehybnení v dôsledku zlomennín alebo iných zranení. Možno najdôležitejšie je, že celkovo sa môžete cítit lepšie, pretože masáž pôsobí nielen na telo, ale aj na psychiku.                                         Tajomstvo dobrej masáže je skryté v kombinácií rytmu, tlaku maséra na masírované časti tela. Klasická masáž je systém hmatov, pôsobenia tlakom a hnetením rôznych častí ľudského tela, ktorý slúži na potlačenie bolesti, uvoľnenie, stimuláciu a vytvorenie rovnováhy v organizme.

Prehľad hmatov.

Trenie – najuniverzálnejšia masážna technika. Trením sa dá urobiť masáž celého tela tak, že sa mení tlak a tempo pohybov. Trenie môže byť: ľahké, vejárovité, krúživé, bočné vytieranie a hĺbkové trenie.

Hnetenie – je využívané na uvoľnenie a zmäkčenie masírovanej oblasti. Skladá sa zo stláčania, nadvihovania a riasenia tkaniva.

Pretláčanie – hĺbkové pohyby, presné pohyby palcov alebo prstov.Tepanie – ľahké, postupné udieranie. Keď sa tepania robí pomaly môže byť uvoľňujúce.

Videa – masáž rôznych častí tela – odkaz :

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/masaz/web/pages/rozcestnik.html

 

4. Poskytovanie prvej pomoci

 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahradzuje zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Pri množstvo úrazov a ochorení stačí ošetrenie laikom, ktorý ovláda základy prvej pomoci a dalšie ošetrenie v zdravotníckom zariadení už ani nie je potrebné.
Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby, alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.
Prvá pomoc vedie k:

1. záchrane života
2. zabráneniu vzniku komplikácií
3. a urýchleniu zotavenia.
Záchranca musí:
a) zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
b) zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
c) poskytnúť prvú pomoc pri stavoch ohrozenia života,
d) privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.
Je vhodné si po 3 - 5 rokoch osviežiť vedomosti z poskytovania prvej pomoci v doplnkovom kurze. Pri výskyte viac poranení u jedného postihnutého, alebo pri viac zranených osobách treba najprv pátrať po príhodách ohrozujúcich život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.

Stavy ohrozujúce bezprostredne život človeka

ZASTAVENIE DÝCHANIA A SRDCA (1. život ohrozujúci stav)

Príznaky: 1. bezvedomie bez odpovede na oslovenie a zatrasenie, 2. neprítomnosť normálneho dýchania (lapavé, nenormálne dýchanie sa hodnotí ako neprítomnosť dýchania), 3. neprítomnosť známok života (pohyby, prehĺtanie)
Postup : a) uložiť na tvrdú a rovnú podložku, b) 30 stlačení hrudníka o 5 cm frekvenciou 100/min, c) záklon hlavy, upchať nos a aplikovať 2 záchranné vdychy , d) pokračovať v oživovaní v pomere 30 stlačení hrudníka ku 2 vdychom, uvedený postup platí u postihnutých po puberte (od 18 rokov)
Poznámky: Hrudník stláčať 100 x / min, prítomnosť dýchania zisťovať pri záklone hlavy tlakom na čelo a ťahom za bradu, Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy treba nacvičiť na modeli.

VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE (2. život ohrozujúci stav)

Príznaky : 1. krv tečie, strieka, alebo prerušovane vyteká z rany, 2. príznaky šoku
Postup : a) okamžitý tlak rukou priamo na ranu, alebo cez vrstvu obväzu - čistej tkaniny, potom priložiť tlakový obväz, b) znehybniť nad úrovňou srdca, c) protišokové opatrenia, d) kontrolovať vedomie, dýchanie, e) privolať pomoc.
5Z - Zistiť krvácanie, Zatlačiť v rane, Zdvihnúť nad úroveň srdca, Zabrániť šoku, Zavolať ZZS.
Poznámky : Škrtidlo sa laikmi nepoužíva, tlak v rane je účinnejší ako tlak v tlakových bodoch.

BEZVEDOMIE (3. život ohrozujúci stav)

Príznaky : bez reakcie na hlasné oslovenie, zatrasenie alebo na bolestivý podnet.
Postup : a) zistiť prítomnosť dýchania a príznakov života (prehĺtanie, kašľanie, pohyby), b) pri zachovanom dýchaní uložiť do stabilizovanej polohy na boku, c) privolať odbornú pomoc, d) sledovať prítomnosť dýchania a pulzu
Poznámky : Do stabilizovanej polohy neukladať pri bezvedomí po úrazoch

ŠOK (4. život ohrozujúci stav)

Príčiny: akýkoľvek úraz vedie skôr alebo neskôr k príznakom šoku
Príznaky : 1. nekľud, alebo spavosť, 2. neostré videnie, 3. smäd, 4. nevoľnosť, 5. studená, bledá a spotená koža, 6. zrýchlené dýchanie.
Postup : a) pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj (aktívne upokojovať), b) ošetriť poranenia, c) brániť podchladeniu prikrytím zdola i zhora, d) zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, ( autotransfúzna = protišoková poloha ), e) privolať odbornú pomoc, f) kontrolovať vedomie, dýchanie.
Poznámky : Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku. Nečakať s prvou pomocou na príznaky šoku. Nepodávať tekutiny. Do protišokovej polohy nedávať pri: poranení hlavy a hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach, bezvedomí. 5T - Ticho, Teplo, Transport, Tekutiny, Tíšenie bolesti.

Najčastejšie úrazy v školskej telesnej výchove

POMLIAŽDENINY

Príčiny: vznikajú pri páde, údere tupým predmetom, s tržnou ranou, alebo aj bez porušenia kože. Pod podliatinou môže byť schovaná zlomenina, podvrtnutie, vykĺbenie.
Príznaky : 1. bolesť a opuchlina, 2. tmavočervené až modré sfarbenie pod kožou po určitej dobe (minúty až hodiny po úraze), 3. sťažená hybnosť končatiny
Postup: a) na bolestivé miesto okamžite priložiť studený predmet, alebo obklad, b) zdvihnúť končatinu, uložiť do pohodlnej polohy, c) pri pochybnostiach vyhľadať odborné vyšetrenie
ODRENINY

Príčiny: spôsobené pádom a trením (napr. zlaňovanie), zodraním povrchovej vrstvy kože
Príznaky : 1. drobné krvácanie formou presakovania, 2. znečistenie hlinou, štrkom, 3. bolesť
Postup: a) umyť si ruky, b) opláchnuť ranu pod tečúcou vodou a okolie rany umyť mydlom, dezinfekčným roztokom, c) ranu osušiť dotykmi, krvné zrazeniny nezotierať, d) prikryť náplasťou, alebo obväzom
Poznámky: hlinu, škváru, antuku a pod. v odrenine odstrániť, pri väčších ranách a silnom znečistení konzultovať očkovanie proti tetanu.

PORANENIA KOSTÍ - ZLOMENINY

Príčiny: náhly pohyb, pád, úder, kopnutie
Príznaky : 1. okamih zlomenia je cítiť a / alebo počuť, 2. bolesť v mieste zlomeniny, 3. sťažený, alebo nemožný pohyb, 4. deformácia (ohnutie, vytočenie, skrátenie končatiny - pri pochybnosti porovnať s druhou stranou) a postupný opuch, tieto príznaky nemusia byť prítomné vždy,
Postup: a) vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny, b) znehybniť tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou, c) zlomenú hornú končatinu dať do závesu z trojrohej šatky (alebo znehybniť v rukáve odevu), zlomenú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny a priviazaním, e) pri veľkej deformácii využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, noviny, tácku).
Poznámka: Zlomenina kľúčnej kosti sa ošetruje ako zlomenina hornej končatiny. Pri zavretej zlomenine je koža nad zlomeninou neporušená. Pri otvorenej zlomenine pred znehybnením priložte sterilný obväz na ranu a v prípade krvácanie tlačte okraje rany k sebe.

PORANENIA KOSTÍ - VYKĹBENINY

Príčiny: náhly pohyb, pád, úder, kopnutie
Príznaky : 1. náhla silná bolesť v kĺbe a okolí po prudkom, alebo nešikovnom pohybe, 2. nemožnosť hýbať s postihnutou časťou (najčastejšie sa vykĺbi rameno, palce, prsty a sánka), 3. deformácia a opuch,
Postup: a) uložiť postihnutého a postihnutú časť do najpohodlnejšej polohy, b) spevniť, obložiť (vankúšom), c) ak je to možné znehybniť závesom z trojrohej šatky, obväzom, d) nechať postihnutého, aby si sám podopieral vykĺbenú časť s pomocou záchrancu, e) zariadiť prevoz do nemocnice,
Poznámka: Pri pochybnostiach či ide o zlomeninu alebo vykĺbeninu postupovať ako pri zlomenine. Často sa vyskytujú v kombinácii. Definitívne a spoľahlivé rozlíšenie je možné len rtg vyšetrením.

PORANENIE SVALOV

Príčiny: natiahnutie, natrhnutie pri športe a fyzickej námahe bez rozcvičenia, alebo pri dlhotrvajúcej námahe bez oddychu
Príznaky: 1. náhla bolesť, 2. opuch, začervenanie, modrina, 3. bolestivé obmedzenie pohybov
Postup: a) akronym KLOP, K = kľud, postihnuté miesto držať v kľude, dovoliť len nevyhnutné pohyby, b) L = ľad, studený obklad, ponorenie do studenej vody na 20 minút 3 - 4 krát denne v prvý a druhý deň, c) O = obväz pomocou elastickej bandáže na zníženie opuchu a krvácania do svalu na 1 - 2 dni s prestávkou na noc, d) P = polohovanie, zvýšenie postihnutej končatiny.
Poznámka: pri aplikácii ľadu dať medzi sval a ľad uterák, alebo elastický obväz. Pri zmenšenej bolesti čím skôr prejsť z Polohovania na Posilovanie.

PORANENIA CHRBTICE

Príčiny: poškodenie chrbtice treba predpokladať pri pádoch z výšky väčšej ako výška tela, pádoch bremena na človeka, potápaní, skokoch z výšky a auto a moto nehodách. Ak ste v pochybnostiach, postupujte ako pri zlomenine chrbtice.
Príznaky : 1. necitlivosť, tŕpnutie, pálenie v končatinách, 2. neschopnosť hýbať dolnými (poranenie hrudnej a bedrovej časti chrbtice), alebo aj hornými končatinami (poškodenie krčnej chrbtice). Poškodenie chrbtice môže byť úplne bez príznakov, treba ho predpokladať na základe mechanizmu úrazu.
Postup: a) skontrolovať vedomie, dýchanie, (ak je potrebné umelé dýchanie zakláňať hlavu postihnutého postupne len toľko, koľko je potrebné na vdych), b) čakať na záchrannú službu, pokiaľ nie ste na odľahlom mieste, c) zabrániť pohybom zraneného. Krk a hlavu obložiť z dvoch strán vankúšmi, taškami a pod. na zabránenie pohybov krku. Iba pri akútnom nebezpečí je odôvodnené vyprostenie (požiar, dusenie, zastavenie srdca, d) pri úrazoch vo vode pod postihnutého pred vynesením podložiť rovnú podložku, e) protišokové opatrenia.
Poznámka: pri podozrení na zlomeninu chrbtice s postihnutým nehýbte, čakajte na špecializovanú pomoc. Jedinou výnimkou kedy je možné s postihnutým hýbať je prvá pomoc pri zastavení dýchania, srdca a veľkom krvácaní. Pri manipulácii druhá osoba drží hlavu a krk v neutrálnej polohe.